Årsmöte - 9.10.2023 kl 18

24.08.2023 kl. 08:38
Kallelse till ordinarie årsmöte 9.10.2023 kl 18 på Teams

Kallelse till ordinarie årsmöte 9.10.2023 kl 18 på Teams

----

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

----

Ärenden 

Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med föreningens stadgar §10 - Ärenden vid årsmöte:

  • Mötets öppnande
  • Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (och två rösträknare) för mötet
  • Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
  • Godkännande av föredragningslista för mötet
  • Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande
  • Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
  • Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift
  • Val av ordförande och styrelsemedlemmar för följande år
  • Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för följande år
  • Instiftandet av nya stipendier i tillägg till ettornas bokstipendium och sexornas kamratskaps-stipendium, samt beskrivning av hur stipendier skall utdelas. Styrelsens förslag är att föreningen skulle dela ut stipendier även i årskurs 2 och årskurs 4 samt att föreningens stipendier i fortsättningen delas ut av föreningens representant.

Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötes sekreteraren. Protokollet justeras av de protokolljusterare som mötet utsett.

 

Esbo, 25/9/2023

Föräldraföreningen vid Finno skola rf

Styrelsen

-----------------

Ny styrelse för 2023-2024

På mötet väljer vi en ny styrelse för läsåret 23/24. 

Från förra styrelsen har Jenni Bergendahl, Pia Backström, Ursula Koivikko (kassör) och Noora Gisselberg (suppleant) meddelat att de gärna fortsätter i styrelsen och ställer upp för omval. Därmed behöver vi minst 3 nya medlemmar med i styrelsen.

Föreningen bör ha minst 4 styrelsemedlemmar + ordförande, samt en kassör antingen inom eller utanför styrelsen. Det finns således gott om plats i vårt glada gäng! Välkommen med ifall du är intresserad av att ha en nära kontakt med skolan och även vara med om att bestämma över hur FöFös verksamhet skall se ut i framtiden. Frågor gällande styrelsearbetet? Ring gärna oss på 0400269199 eller skicka epost fofo.finno@gmail.com så berättar vi mera.

Henrik Ramm-Schmidt