Årsmöte - fortsätter 24.10. kl 18

19.09.2022 kl. 19:00
Kallelse till fortsatt ordinarie årsmöte 24.10.2022 kl 18 på Teams

Kallelse till fortsatt ordinarie årsmöte24.10.2022 kl 18 på Teams

----

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

----

Ärenden 

Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med föreningens stadgar §10 - Ärenden vid årsmöte:

  1. Mötets öppnande (behandlats OK 10.10.2022)
  2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (och två rösträknare) för mötet (behandlats OK 10.10.2022)
  3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet (behandlats OK 10.10.2022)
  4. Godkännande av föredragningslista för mötet (behandlats OK 10.10.2022)
  5. Bokslut, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarens utlåtande (behandlats OK 10.10.2022)
  6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga (behandlats OK 10.10.2022)
  7. Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift (behandlats OK 10.10.2022)
  8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för följande år – kommer att behandlas 24.10.2022
  9. Val av en verksamhetsgranskare och en suppleant för följande år – kommer att behandlas 24.10.2022
  10. Principer för utdelning av det så kallade FöFö/Aktia understödet till lägerskolan (behandlats OK 10.10.2022)

Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötes sekreteraren. Protokollet justeras av de protokolljusterare som mötet utsett.

 

Esbo, 10/10/2022

Föräldraföreningen vid Finno skola rf

Styrelsen

-----------------

 

Ny styrelse för 2022-2023

På mötet väljer vi en ny styrelse för läsåret 22/23. 

 

Från förra styrelsen har två personer (Henkka+Ursula) meddelat att de gärna fortsätter i styrelsen och ställer upp för omval. Därmed behöver vi minst 3 nya medlemmar!

 

Föreningen bör ha minst 4 styrelsemedlemmar + ordförande, samt en kassör antingen inom eller utanför styrelsen. Det finns således gott om plats i vårt glada gäng! Välkommen med ifall du är intresserad av att ha en nära kontakt med skolan och även vara med om att bestämma över hur FöFös verksamhet skall se ut i framtiden. Frågor gällande styrelsearbetet? Ring gärna oss på 0400269199 så berättar vi mera.

Henrik Ramm-Schmidt