Årsmöte 5.11. kl 19

23.10.2020 kl. 18:29
Kallelse till ordinarie årsmöte 5.11.2020 kl 19-19:30 på Finno Skola samt Teams

Kallelse till ordinarie årsmöte 5.11.2020 kl 19-19:30 på Finno Skola samt Teams

 

Ärenden 

Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med föreningens stadgar §10 - Ärenden vid årsmöte:

 
  • Mötets öppnande
  • Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (och två rösträknare) för mötet
  • Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
  • Godkännande av föredragningslista för mötet
  • Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorns utlåtande
  • Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
  • Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift
  • Val av ordförande och styrelsemedlemmar för följande år
  • Val av en revisor och en suppleant för följande år
  • Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen
 

Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötes sekreteraren. Protokollet justeras av de protokolljusterare som mötet utsett.

 

Esbo, 19/10/2019

Föräldraföreningen vid Finno skola rf

Styrelsen

-----------------

 

Ny styrelse för 2020-2021

På mötet väljer vi en ny styrelse för läsåret 20/21. 

 

Från förra styrelsen har samtliga personer meddelat att de gärna fortsätter i styrelsen och ställer upp för omval. Dock ser vi väldigt gärna även nya personer i styrelsen!

 

Föreningen bör ha minst 4 styrelsemedlemmar + ordförande, samt en kassör antingen inom eller utanför styrelsen. Det finns således gott om plats i vårt glada gäng! Välkommen med ifall du är intresserad av att ha en nära kontakt med skolan och även vara med om att bestämma över hur FöFös verksamhet skall se ut i framtiden.

 

Frågor gällande styrelsearbetet? Ring gärna oss på 0400269199 så berättar vi mera. 

Henrik Ramm-Schmidt