Årsmöte 9.9.2019 18-19 - fortsätter 24.9 18-19

23.08.2019 kl. 10:14
Föreningengs stadgeenliga årsmöte fortsätter 24.9.2019 kl 18-19 på Finno Skola (Mias klass i övre våningen)

Vi var tvungna att avbryta årsmötet 9.9, då vi inte fick ihop en ny styrelse. Mötet fortsätter 24.9 18-19. Inbjudan och information har skickats ut per epost och via Wilma. Föredragningslistan är den samma som 9.9.


Vid årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden i enlighet med föreningens stadgar. Föredragningslistan hittar du här och nedan.

Ny styrelse för 2019-2020

På mötet väljer vi en ny styrelse för år läsåret 19/20. 

Från förra styrelsen har följande personer meddelat att de gärna fortsätter i styrelsen och ställer upp för omval:

 • Henrik Ramm-Schmidt (ordf för tillfället)
 • Anna-Stina Tukiainen (sekreterare för tillfället)

Föreningen bör ha minst 4 styrelsemedlemmar + ordförande, samt en kassör antingen inom eller utanför styrelsen. Det finns således gott om plats i vårt glada gäng! Välkommen med ifall du är intresserad av att ha en nära kontakt med skolan och även vara med om att bestämma över hur FöFös verksamhet skall se ut i framtiden.

Vi hade 8 möten förra året, dvs ca 1/månad, så styrelseposten tar nog inte så väldigt mycket tid och är främst av allt mycket givande och roligt!

Frågor gällande styrelsearbetet? Ring gärna oss på 0400269199 så berättar vi mera. 


10 § Ärenden vid årsmöte

Föreningsmötet behandlar följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare (och två rösträknare) för mötet
 3. Konstaterande av mötets lagenlighet och beslutförhet
 4. Godkännande av föredragningslista för mötet
 5. Bokslut, verksamhetsberättelse och revisorns utlåtande
 6. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra redovisningsskyldiga
 7. Fastställande av verksamhetsplan och budget och medlemsavgift
 8. Val av ordförande och styrelsemedlemmar för följande år
 9. Val av en revisor och en suppleant för följande år
 10. Övriga ärenden som har nämnts i möteskallelsen.

Mötesprotokoll undertecknas av mötesordföranden och mötessekreteraren. Protokollet justeras av de protokolljusterare som mötet utsett.

Henrik Ramm-Schmidt